EY România: Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii

keez

Prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice nr. 2100 / 2020 („Ordinul”) a fost aprobată Procedura de anulare a obligațiilor de plată accesorii („Procedura”) conform prevederilor capitolului II din Ordonanța de Urgență nr. 69/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale („Ordonanța”).

Procedura prevede posibilitatea contribuabililor de a depune o notificare prin care să își exprime intenția de a beneficia de amnistia fiscală. Notificarea are ca efect amânarea la plată a accesoriilor până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri.

Cu titlu general, cererea de anulare trebuie să fie depusă până pe data de 15 decembrie 2020 sau în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere în situația anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020, individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

I. Obligațiile bugetare care fac obiectul procedurii de anulare a obligațiilor accesorii

Procedura se aplică obligațiilor bugetare administrate de organul fiscal central (inclusiv obligațiilor individualizate în titluri executorii existente în evidența organului fiscal central competent în vederea recuperării), dar și obligațiilor administrate de organele vamale.

Procedura nu se aplică însă obligațiilor bugetare administrate de alte instituții care nu se află în evidența organului fiscal central, cum sunt sumele de recuperat stabilite de Curtea de Conturi sau de alte organe de control competente, pentru care actele prin care se individualizează nu au fost transmise sau nu se transmit spre recuperare organelor fiscale centrale. În acest caz, cererea de anulare a obligațiilor de plată accesorii se depune la și se soluționează de către instituția sau autoritatea publică care administrează respectivele obligații bugetare.

II. Cine poate beneficia de anularea accesoriilor

Debitorii ce pot beneficia de facilitățile prevăzute în Procedură sunt toate categoriile de debitori, cum ar fi persoane fizice sau juridice, indiferent de forma de proprietate, asocieri și alte entități fără personalitate juridică, persoane fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii liberale, unități administrativ-teritoriale sau subdiviziuni administrativ-teritoriale ale municipiului București ori instituții publice.

Procedura se aplică de asemenea și următoarelor categorii de debitori:

 • debitorii declarați insolvabili;
 • persoanele cărora li s-a stabilit răspunderea solidară (Procedura conține prevederi distincte pentru această situație);
 • debitorii aflați în procedura insolvenței ori aflați în dizolvare.

III. Obiectul facilităților fiscale

Organul fiscal central sau, după caz, autoritățile / instituțiile care au transmis către organul fiscal titluri executorii în vederea recuperării, pot acorda următoarele facilități fiscale:

 1. amânarea la plată a obligațiilor de plată accesorii rămase nestinse la data emiterii certificatului de atestare fiscală, până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020, inclusiv, în cazul nedepunerii acestei cereri, pentru debitorii care notifică organul fiscal potrivit art. XIII din Ordonanță;
 2. anularea obligațiilor de plată accesorii.

Potrivit Procedurii, pot face obiectul facilităților fiscale orice obligații de plată accesorii (dobânzi, majorări de întârziere, penalități de întârziere, penalități de nedeclarare etc.).

Nu se amână la plată și nu se anulează accesoriile aferente unor obligații bugetare principale reprezentând ajutor de stat de recuperat sau fonduri ce se cuvin bugetului Uniunii Europene, dacă instituția sau autoritatea publică ce a transmis organului fiscal titlul executoriu în vederea recuperării trebuie să vireze la bugetul Uniunii Europene, conform legii, respectivele accesorii.

Pot face obiectul anulării obligațiilor de plată accesorii și cele aferente obligațiilor bugetare principale stabilite prin declarații de impunere depuse după împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a stabili obligații fiscale.

IV. Procedura de acordare a amânării la plată

Debitorii își pot exprima intenția de a beneficia de anularea obligațiilor de plată accesorii potrivit Ordonanței, prin depunerea unei notificări conform modelului prevăzut în Anexa nr. 1 a Ordinului, astfel:

 1. la registratura organului fiscal central competent;
 2. prin poștă, cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire;
 3. prin intermediul serviciului „Spațiul privat virtual”.

După primirea notificării, organul fiscal procedează la:

 1. analiza îndeplinirii de către debitor a obligațiilor declarative potrivit vectorului fiscal până la data depunerii notificării. Organului fiscal îi revine obligația de a îndruma contribuabilul care nu și-a îndeplinit în mod corespunzător obligațiile declarative
 2. efectuarea stingerilor, compensărilor și oricăror altor operațiuni necesare în vederea stabilirii cu certitudine a obligațiilor bugetare ce constituie condiție pentru acordarea facilității fiscale.

După depunerea notificării, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia, organul fiscal emite și comunică debitorului decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și certificatul de atestare fiscală.

De la data emiterii deciziei de amânare la plată a obligațiilor de plată accesorii, pentru obligațiile de plată accesorii care fac obiectul amânării la plată:

 1. nu începe sau se suspendă, după caz, procedura de executare silită;
 2. nu se efectuează stingerea până la data soluționării cererii de anulare a accesoriilor sau până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, după caz.

V. Procedura de acordare a anulării obligațiilor de plată accesorii

Cererea de anulare trebuie să fie depusă până pe data de 15 decembrie 2020 sau în termen de 90 de zile de la data comunicării deciziei de impunere în situația anulării accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale cu scadențe anterioare datei de 31 martie 2020 individualizate în decizii de impunere emise ca urmare a unei inspecții fiscale sau verificării situației fiscale personale în derulare la data de 14 mai 2020.

În termen de cel mult 5 zile lucrătoare, organul fiscal analizează îndeplinirea condițiilor prevăzute în Ordonanță, emite și comunică decizia referitoare la obligațiile de plată accesorii și, după caz:

 • emite decizia de anulare a obligațiilor de plată accesorii sau
 • emite decizia de respingere a cererii de anulare a obligațiilor de plată accesorii, după audierea obligatorie a contribuabilului.

Procedura este aplicabilă inclusiv pentru contribuabilii care au în derulare o procedură de eșalonare la plată. În acest caz, cererea de anulare se depune fără a fi necesară notificarea organului fiscal și fără a se emite certificat de atestare fiscală și decizie de amânare la plată.

În cazul în care au fost stinse obligații de plată accesorii începând cu data de 14 mai 2020, precum și în cazul accesoriilor achitate în rate de eșalonare cu termene de plată după data de 14 mai 2020, ce pot face obiectul anulării, debitorului i se vor restitui accesoriile achitate și ulterior anulate.

VI. Retragerea notificării / cererii de anulare a accesoriilor

Notificarea poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal.

În mod similar, cererea de anulare a accesoriilor poate fi retrasă de debitor oricând, prin depunerea în acest sens a unei cereri la organul fiscal. Prin retragerea cererii, debitorul își menține dreptul de a depune o nouă cerere de anulare a accesoriilor, cu respectarea condițiilor prevăzute în Ordonanță.

VII. Concluzii

Procedura detaliază modul în care contribuabilii pot accesa amnistia fiscală prevăzută în capitolul II al Ordonanței de Urgență nr. 69/2020 prin intermediul căreia poate fi obținută anularea unei categorii largi de obligații de plată accesorii.

Vă invităm să apelați cu încredere la consultanții noștri în vederea obținerii mai multor informații privind prevederile aduse de acest act normativ, cât și aplicabilitatea sa pentru afacerea dumneavoastră.

De asemenea, vă putem sprijini cu un punct de vedere personalizat privind condițiile de îndeplinit pentru a beneficia de amnistia fiscală conform Ordonanței de Urgență nr. 69/2020 (fie pentru dumneavoastră, fie pentru Societatea pe care o reprezentați sau pentru salariații companiei unde dumneavoastră activați).

NU SUNT COMENTARII

Transmiteti un mesaj

2 × five =